Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który odzwierciedla stan prawny danej nieruchomości. Obecnie istnieje rejestr dostępny w systemie elektronicznym: Nowa Księga Wieczysta  - NKW.
Posiadanie KW ułatwia obrót nieruchomościami, a wgląd w księgę wieczystą może mieć każdy, kto zna jej numer. Księga Wieczysta składa się z kilku działów, których lektura pozwala poznać walory nieruchomości.
Dział I
.dział I-O -  To tzw. oznaczenie nieruchomości  - czyli tutaj dowiemy się o lokalizacji nieruchomości, jej adresie. Jednak niekiedy podawane są tylko numery działek i brak jest nazwy ulicy.
.dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością  - tu mamy wgląd do praw związanych z prawem własności wpisanej nieruchomości
Dział II:
.z tego działu dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości. Ten dział zawiera imię i nazwisko właściciela, PESEL, imiona rodziców. W przypadku osób prawnych podana będzie nazwa i identyfikator REGON podmiotu.
Dział III:
.znajdują się tu informacje na temat ograniczonych praw rzeczowych, czyli ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, roszczenia i prawa osobiste, które obciążają nieruchomość
Dział IV:
.znajdują się tu informacje o obciążeniach hipoteki np. z tytułu zaciągniętych kredytów, zajęciach komorniczych itp.
Niekiedy numery ksiąg wieczystych są poszukiwane np., gdy szukamy majątku dłużnika, majątku spadkodawcy lub chcemy nabyć nieruchomość. Czasem trudno ustalić takie informacje i wtedy uzyskanie ich najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Możemy ustalić wtedy rodzaje nieruchomości, poznać ich lokalizację oraz ograniczenia i obciążenia hipoteki co pozwala ocenić np. stan majątkowy właściciela.

          STRONA W TRAKCIE MODERNIZACJI
K S I Ę G I   W I E C Z Y S T E
kontakt: 512 305 939, e-mail: biuro@ekw-gov.pl